Informatie over data, locatie en kosten

Reanimatie en AED
Voor alle Zegvelders en Meijenaren geven wij elk seizoen een avond reanimeren met AED. De kosten zijn  € 10,00 p.p. per avond. Voor donateurs van de vereniging is deze avond gratis. U kunt zich opgeven via info@ehbo-demeije-zegveld.nl
Voor de datum van de herhalingsles verwijzen wij naar het onderdeel Herhalingslessen.

Beginnerscursus Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK)
In het voorjaar van de oneven jaren organiseren we een nieuwe cursus (Eerste Hulp Aan Kinderen). Wil je deze cursus volgen? Weet je iemand die deze cursus graag wil volgen. Voor meer informatie of opgave kun je contact op nemen met Annita van Vliet. Aanmelden mag ook via info@ehbo-demeije-zegveld.nl.

Beginnerscursus EHBO
De cursus bestaat uit 4 zaterdagen eerstehulpverlener (EHBO, Verbandleer en kleine ongevallen en bediener AED),  waarvan één dagdeel een examen. Deze cursus geven wij om het jaar en begint in het najaar van de oneven jaren. Voor meer informatie of opgave kun je contact op nemen met Annita van Vliet. Aanmelden mag ook via info@ehbo-demeije-zegveld.nl.

Aanvullende informatie
De locatie voor bovengenoemde cursussen is:
De EHBO-cursus wordt gegeven in de Milandschool, Hazekade 10 te Bodegraven.

Kosten:
De kosten van de bovengenoemde cursussen is inclusief lesboeken, examengeld en koffie of thee tijdens de pauze.

75% van de kosten vergoed voor EHBO-cursus
Sinds een aantal jaren betalen de zorgverzekeraars 75% van de kosten voor een opleiding EHBO terug, gevolgd bij een EHBO-vereniging die bij Het Oranje Kruis is aangesloten. Bel voor meer informatie over de vergoedingen uw zorgverzekeraar.

Vragen en/of Aanmelden:
Heeft u nog vragen over de EHBO cursus of wilt u zich aanmelden dan kunt contact opnemen met: Annita van Vliet 06-13812129. Uiteraard kunt u ook mail sturen naar  info@ehbo-demeije-zegveld.nl

Wie kunnen deelnemen aan de deze cursussen?  

“Iedereen kan Eerste Hulp leren!”
Wij vinden dat op iedere mens de plicht rust naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Deze nood kan het gevolg zijn van een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, ziekte, dreigende verdrinking of van blootstelling aan schadelijke invloeden. Dit geeft al aan wat het belang kan zijn voor het volgen van een EHBO cursus.

De verantwoordelijkheid voor de behandeling van deze stoornissen berust bij de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Het vergt echter meestal enige tijd voor hen om de getroffene te bereiken of deze naar hen toe te brengen. In dit tijdsverloop kan soms meer schade ontstaan aan de gezondheidstoestand van de getroffene. Daarom is het van groot belang dat ter plaatse zo snel mogelijk eerste hulp wordt verleend. Eerste hulp is die hulp die – in afwachting van deskundige hulp – op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens. Om dit verantwoord te doen, is het noodzakelijk te weten wat niet en wat wel moet worden gedaan, hoe moet worden gehandeld en dat ook goed uit te voeren. De daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden moeten worden geleerd op de EHBO-cursussen, waarbij de nadruk ligt op de praktijk. Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan daar worden opgeleid voor het eenheidsdiploma EHBO. Deze cursussen moeten, evenals het examen, voldoen aan van overheidswege goedgekeurde eisen. Deze eisen zijn neergelegd in een officiële regeling. Het bestuur van ‘Het Oranje Kruis’ is verantwoordelijk voor het toezicht – als gedelegeerde taak van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid – op de naleving van de regeling. Mede daardoor worden waarborgen voor de kwaliteit van de opleiding en de examens geschapen. De EHBO-er is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem of haar verleende hulp.

Het behaalde diploma geeft de cursist een waarborg dat hij zich op verantwoorde wijze van zijn hulpplicht kan kwijten. Wel moet hij de verworven kennis en vaardigheid op peil houden door het volgen van herhalingslessen. Doet hij dit niet dan vervalt het diploma na twee jaar. Bovendien worden door het volgen van de vervolglessen, kennis en vaardigheden verder ontwikkeld.

Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus:
Let op veiligheid
Stoornissen in het bewustzijn
Stoornissen van de ademhaling
Stilstand van de bloedsomloop (reanimatie)
Ernstige uitwendige bloedingen
Shock
Uitwendige wonden
Brandwonden
Kneuzing en verstuiking
Ontwrichting en botbreuken
Oogletsels
Vergiftiging
Letsels door koude
Letsels door warmte
U wordt in deze cursus ook opgeleid als bediener AED (Automatische Externe Defibrillator, stroomstootapparaat).