EHBO vereniging De Meije – Zegveld is ontstaan door het samenvoegen van de EHBO verenigingen De Meije en Zegveld.

De prijzenkast van de EHBO vereniging (update site september 2023)

In het voorjaar van 2023 is er opgeruimd. De bekers en vaandels uit het verleden van de EHBO-verenigingen De Meije en Zegveld zijn opgeruimd en hebben en krijgen een tweede leven zogezegd. Nu lagen ze bij bestuursleden op de zolder en werd er niets mee gedaan.
Bekers en vaandels zullen velen van u wel denken.
Hoe dan?
Vanaf 1960 tot en met 1991 gingen de EHBO-verenigingen in de omgeving met elkaar de strijd aan. Vaak met 3 EHBO’ers werden er
casussen behandeld, waarbij op verschillende onderdelen punten verdiend konden worden. Zo konden er punten verdiend worden door snel en adequaat te handelen, een mooi
verbandje aan te leggen, de juiste benadering van de slachtoffers en het handelen rondom de plek van het ongeval, maar ook werd de
theoretische kennis op de proef gesteld.
De EHBO-verenigingen De Meije en Zegeveld hebben het goed gedaan in die jaren, vaak 2e maar ook zeker een aantal keer 1e.
Zulk soort wedstrijden worden nu ook nog wel georganiseerd, gelijktijdig met een algemene ledenvergadering van EHBO Nederland ergens in Nederland en vaak niet eens in de buurt.

Het bestuur heeft van deze prijzen foto’s gemaakt.
Hieronder een greep van deze beker en vaandels.

Tijdens het 50-jarig bestaand in 2010 van de vereniging kregen we bijgaande glazen beeld.

 

 

 

 

 

Hieronder de bekers uit de verschillende jaren.

 

Een korte terugblik op de historie van beide verenigingen.

EHBO vereniging De Meije

Eind 1958 startten een aantal mensen uit de Meije (zowel de Bodegraafse als de Stichtse) met een EHBO-opleiding.
Op 1 november 1960 werd de EHBO-vereniging afdeling de Meije opgericht. Er waren destijds 17 leden,
waaronder de voorzitter de heer F. Habold, de vicevoorzitter de heer A. Angenent, de secretaris mejuffrouw A. Leliveld
en de penningmeester mejuffrouw J. Voordouw.

In de eerste maand was men druk met het opstellen van de statuten en een huishoudelijk reglement.
Men stelde de jaarlijkse contributie vast op ƒ 5,- (vijf!!!! gulden) per jaar en dat was inclusief het tijdschrift ‘Voorpost van de dokter’.

Eerst werd er lesgegeven in het welbekende café ‘de Halve Maan’. Jaren later kwam de Milandschool in zicht waar ook nu steeds de cursussen en de herhalingslessen worden gegeven.

Om de vereniging financieel gezond te maken en te houden besloot het bestuur subsidie aan te vragen bij de gemeenten Bodegraven en Zegveld. Van beiden kregen we inderdaad subsidie toegekend. Ook werd besloten een folder te maken waarin bewoners van De Meije werd opgeroepen donateur te worden van de vereniging. Hierop zijn veel positieve reacties gekomen, waardoor de vereniging in staat werd gesteld de benodigde verbandmaterialen etc. aan te schaffen.

De eerste jaren werden de cursus en de herhalingslessen verzorgd door dokter G. v.d. Gruijter. Na enige jaren nam Theo van der Helder dit van hem over. Hij was geliefd, maar ook gevreesd, omdat hij gruwelijke situaties kon nabootsen, omdat hij net als de kaderinstructeur uit Zegveld, waarover later,  lotusslachtoffer was. Voor de niet-ingewijden: dit is iemand die ongevalssituaties bedenkt, en ook uit kan beelden.
In 1990 werd hij opgevolgd door Henriëtte Hoogerwerf, die deze taak op zich heeft genomen tot oktober 1991.
Theunie IJdo was de volgende kaderinstructeur die de leden van onze vereniging les heeft gegeven. Zij werd bijgestaan door dokter Bol uit Bodegraven. Hij deed het medische deel, waaronder de reanimatie.

In de beginjaren werd er bijna vanzelfsprekend deelgenomen aan allerlei wedstrijden. Er was veel animo voor. De laatste jaren worden er nog steeds regio-oefeningen gehouden. Een aantal EHBO’ers vindt het nog steeds leuk en vooral leerzaam om daar aan deel te nemen.

Wanneer je eenmaal met het EHBO virus bent besmet lijkt het moeilijk om dat kwijt te raken. Denk bijvoorbeeld aan mensen uit de familie Angenent van wie de vader voorzitter is geweest en de zonen zich al meer dan 40 jaar inzetten voor de vereniging als bestuurslid. Of aan de familie Habold die ook veel actieve leden kende en nog kent.

EHBO vereniging Zegveld

Volgens het oude statutenboekje is de “Zegveldsche Vereeniging Eerste Hulp bij Ongelukken Afdeling der Nederlandsche Vereniging E.H.B.O.”opgericht in april 1934.

In 2016 kreeg het bestuur deze foto met daarop de leden die hun EHBO diploma behaald hebben. Zij kregen deze
zoals je nog net kunt lezen het diploma van de Burgemeester en de dokter. Een behoorlijk aantal nieuwe leden dat jaar.

De leden betaalde een contributie van minstens ƒ 1,– per jaar. Aldus artikel 11 uit het statutenboekje. Tijdens de oorlog lag de EHBO-vereniging op een laag pitje. Na de oorlog organiseerde de plaatselijke groene kruis vereniging o.a. een EHBO-cursus. Uit de groep die het EHBO-diploma behaalden werd een EHBO vereniging gevormd.
Op 16 februari 1962 werd de afdeling Zegveld van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken weer opgericht.

Voorzitter werd de heer K.B. Langerak, secretaris mevrouw W.A.J. van Wijk en penningmeester mevrouw A.F.Tettero.

In 1987 vierde men het 25-jarig jubileum. In die 25 jaren is er heel veel veranderd en natuurlijk ook de tijd daarna.
In 1984 werd er begonnen met het geven van EHBO-lessen voor het “jeugd A diploma” en 3 jaar later kon men ook het diploma B behalen.

Door de jaren heen waren heel wat mensen instructeur bij onze vereniging. Vroeger werd het les geven veel gedaan door mensen van het bestuur in samenwerking met de plaatselijke huisarts. Nu worden de lesavonden verzorgd door een (kader)instructeur.

In het verleden gaf onder andere mevrouw Tetteroo, kaderinstructrice, in samenwerking met mevrouw Van Amerongen les.
Mevrouw Tetteroo was tevens gediplomeerd Lotus, dus kon zij ook wonden schminken en zich helemaal verplaatsen in een slachtoffer, waar de EHBO’er dan weer heel veel van kon leren.

De EHBO Zegveld heeft aan vele activiteiten hun medewerking verleend, zoals wedstrijden, braderieën, volksspelen, toernooien etc. Daarnaast was de vereniging actief bij EHBO-wedstrijden, grote (ramp)oefeningen, of oefeningen in samenwerking met de brandweer.

De samenvoeging van de verenigingen De Meije en Zegveld

In 2007 werd de nood hoog. Er was minder animo om de herhalingslessen te volgen en er konden niet voldoende mensen gevonden worden die het EHBO-diploma wilden behalen.

De vereniging in de Meije en de vereniging in Zegveld besloten te gaan samenwerken hetgeen resulteerde in het opzetten van een nieuwe EHBO-opleiding en vervolgens in het samenvoegen van de beide verenigingen tot de nieuwe EHBO vereniging De Meije – Zegveld.

Door de samenvoeging van de verenigingen uit De Meije en Zegveld hebben wij een actieve club EHBO’ers bij elkaar die enthousiast bezig zijn om de kennis op peil te houden. Daar waar nodig is EHBO te verlenen, bij allerlei activiteiten in en rond onze woonplaatsen.

In maart 2022 hebben wij deze samenvoeging die alweer meer dan 12,5 jaar bestaat gevierd met de leden in de Milandhof in Zegveld.